Laatste update: 21 december 2022

Algemene Voorwaarden

 1. Tenzij anders schriftelijk door de partijen overeengekomen, vertegenwoordigen de onderstaande clausules en voorwaarden het geheel der overeenkomsten, gesloten tussen de opdrachtgever en Smart Automations, Geraardsbergsestraat 7, 9570 Deftinge, België, KBO BE0630.691.030, niettegenstaande ieder andersluidende bepaling die zou kunnen voorkomen op de bestelbonnen of andere documenten van de opdrachtgever.
 2. Offertes zijn slechts 30 kalenderdagen geldig en dienen na deze periode herzien te worden. Indien een offerte onderdelen bevat, zoals software of media licenties van een derde partij, werkuren te presteren door een derde partij, hardware, diensten zoals hosting registratie van domeinnamen, door een derde partij dan gelden de algemene verkoopsvoorwaarden van deze derde partij indien onverenigbaar met onderhavige voorwaarden.

  Alle prijzen vermeld in offertes zijn exclusief BTW, tenzij expliciet anders vermeld. Offertes worden gemaakt op basis van het geheel van de gedefinieerde werken. Indien onderdelen worden geschrapt, zijn de prijzen per onderdeel niet meer van toepassing en dienen deze herzien te worden.

  Een offerte dient ter goedkeuring ondertekend door de opdrachtgever / klant of zijn gemachtigde vertegenwoordiger, terug bezorgd te worden aan SmartAutomations, met vermelding van datum en naam.

  Bij mogelijke optelfouten komt de op de offerte vermelde totaalsom te vervallen; de prijzen per onderdeel zijn doorslaggevend.

  Onderdelen die niet expliciet vermeld zijn in een offerte, worden als niet inbegrepen beschouwd, waardoor de klant er ook geen aanspraak kan op maken.

  Betalingen:

  2.1 Met goedkeuring budgetten van het VAPH

  Smart Automations dient in dit geval een duplicaat van de goedkeuring van de budgetten te ontvangen.

  Indien de opdrachtgever gebruik wenst te maken van de derdebetalers regeling van het VAPH dan dient hij dit minstens 1 maand voor uitvoering van de plaatsing door te geven aan SmartAutomations. De opdrachtgever zal 3 weken voor uitvoering van de plaatsing het derderbetalers formulier en factuur ontvangen. SmartAutomations dient het ondertekende formulier terug te ontvangen ten laatste 2 weken voor uitvoering van plaatsing. Smart Automations zal hierop dit formulier en de factuur doorsturen naar het VAPH.

  Indien de opdrachtgever niet gebruik maakt van de derdebetalersregeling zal die de factuur 1 maand voor uitvoering van plaatsing ontvangen. De betaling dient ten laatste de dag voor de uitvoering van de plaatsing ontvangen te zijn door SmartAutomations. Zonder ontvangst van de betaling zullen de werken niet uitgevoerd worden.

  2.2. Zonder goedkeuring budgetten van het VAPH

  Indien de opdrachtgever nog geen goedkeuring heeft ontvangen dient de betaling uitgevoerd te worden voor de plaatsing. Hiervan is geen afwijking mogelijk. Ontvangt de opdrachtgever de goedkeuring na plaatsing, dan kan het VAPH de reeds uitgevoerde betaling rechtstreeks overmaken naar de opdrachtgever.

  De factuur zal opgemaakt en verzonden 3 weken voor uitvoering van de plaatsing naar

 3. De door de opdrachtgever aangegeven opleveringsdatum is ten aanzien van Smart Automations slechts een middelen verbintenis. Niet nakoming van deze opleveringsdatum zal geen aanleiding geven tot schadevordering wegens vertraging, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk en expliciet schriftelijk is overeengekomen dat de opleveringsdatum een essentieel element van de overeenkomst uitmaakt (hierna strikte opleveringsdatum). Zelfs bij een strikte opleveringsdatum zal Smart Automations niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor vertragingen te wijten aan omstandigheden die redelijkerwijze buiten de controle van Smart Automations vallen.
 4. Smart Automations is enkel verantwoordelijk voor de geleverde onderdelen die Smart Automations zelf ontwikkelt en ontwerpt. Eventuele stukken, goederen of diensten afkomstig van derden vallen niet onder de verantwoordelijkheid van SmartAutomations.
 5. Smart Automations behoudt zich het recht voor, zonder recht op schadevergoeding voor de opdrachtgever, eenzijdig af te zien van de uitvoering van de opdracht, als de aard of definitie van de opdracht ten opzichte van deze opgenomen in de offerte veranderd is, of verandert tijdens de uitvoering. In dit geval worden enkel de reeds gepresteerde uren of geleverde goederen in rekening gebracht.
 6. Bij niet-betaling op de vervaldag, en door het enkel feit van de niet-betaling, kan de overeenkomst door, en in het voordeel van Smart Automations van rechtswege worden ontbonden middels een kennisgeving van de ontbinding per gewone brief, fax of e-mail.
 7. Behoudens andersluidende overeenkomst (bv. door opname op de voorzijde van de factuur), zijn de facturen betaalbaar te Smart Automations, Geraardsbergsestraat  7, 9570 Deftinge, België op het maatschappelijk adres van Smart Automations en dit 15 kalenderdagen na factuurdatum contant of via overschrijving. Elke andere door Smart Automations aanvaardde betalingswijze kan nooit novatie, noch wijziging of afschaffing van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden veroorzaken.

  Bij betaling dient het factuurnummer vermeld te worden als mededeling.

 8. Elke vervallen en onbetaalde factuur zal van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling verhoogd worden met verwijlinteresten ten belope van 8,00 % per jaar (zoals bepaald in de Wet van 2 augustus 2002 op de betalingsachterstand bij handelstransacties) vanaf haar vervaldag.
 9. Het bedrag van de onbetaalde, doch vervallen facturen zal, ten titel van schadevergoeding, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden met 10 % van het factuurbedrag, met een minimum van € 50,00 per factuur, bovenop de hoofdsom, verwijlinteresten, innings-, aanmanings- en vervolgingskosten. Deze schadevergoeding is verschuldigd ten einde SmartAutomationste vergoeden voor al haar buitengerechtelijke onkosten, tijdverlies, en administratiekosten.

  Partijen komen overeen dat per verzonden aanmaning een bijkomende administratieve kost van € 25,00 mag aangerekend worden aan de geadresseerde van de aanmaning.

  Partijen doen afstand van de toepassing van artikel 1394/20 tem 1394/27 Ger.W., minstens komen de partijen overeen dat Smart Automations vrij is op deze bepalingen al dan niet een beroep te doen. Indien hierop geen beroep gedaan wordt komen partijen overeen dat de in het ongelijk gestelde partij integraal dient in te staan voor de gerechtskosten (dagvaardingskosten en de rechtsplegingsvergoeding), onverminderd de toepassing van artikel 8 en 9, alinea’s 1 en 2 van onderhavige voorwaarden.

  Wanneer Smart Automations ter invordering van de facturen, of naar aanleiding van welk gerezen geschil ook, een beroep dient te doen op een advocaat wordt overeengekomen dat de ereloon en onkosten van deze advocaat zullen gedragen worden door de in het ongelijk gestelde partij.

 10. Bovendien zal de Smart Automations niet verplicht zijn verdere prestaties uit te voeren volgens welke overeenkomst ook, alvorens de vervallen sommen vereffend zijn.
 11. Een factuur kan maar geldig en tijdig geprotesteerd worden indien de opdrachtgever (geadresseerde van de factuur) zijn betwistingen gedetailleerd aan de Smart Automations op het adres van haar maatschappelijke zetel kenbaar maakt per brief of fax binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum.
 12. Bij annulering van meer dan 25 % van de bestelling is een vergoeding verschuldigd van 10 % op het geannuleerde gedeelte van de offerte.
 13. Zowel de broncode als de objectcode blijven eigendom van de Smart Automations, behoudens anders tussen partijen schriftelijk overeengekomen.
 14. Domeinnamen en hostingpakketten worden stilzwijgend verlengd / vernieuwd bij gebreke aan opzeg twee maanden voor hun vervaldatum.
 15. De tussen partijen gesloten overeenkomsten worden beheerst door Belgisch recht.
 16. Eventuele geschillen of betwistingen vallen onder de uitsluitende jurisdictie van de rechtbanken van het arrondissement Gent (respectievelijk de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Gent of de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent) tenzij Smart Automations beslist het geschil bij een andere rechtbank die jurisdictie heeft over de opdrachtgever aanhangig te maken. Indien een vredegerecht materieel rechterlijk bevoegd is, valt het geschil in het arrondissement Gent onder de uitsluitende jurisdictie van het vredegerecht van het derde kanton Gent, in het arrondissement Antwerpen onder de uitsluitende jurisdictie van het vredegerecht van het vijfde kanton Antwerpen.